0
Basket is empty
0

  Reklamační řád

  obchodní společnosti NC Computers s.r.o., se sídlem Nikoly Tesly 1095/10, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ: 26734397, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C., vložka 90384 (dále jen jako  „prodávající“).

  Všeobecná ustanovení

  Tento reklamační řád byl zpracován dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se všemi příslušnými novelami a dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. a vztahuje se na spotřební zboží, jež bylo zakoupeno u společnosti NC Computers a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

   Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.


  Ke každému zboží zakoupenému u společnosti NC Computers je přiložen daňový doklad a v případě, že zboží je označeno sériovým číslem i dodací a záruční list se sériovým číslem výrobku a vyznačenou záruční dobou v měsících.
  V případě osobního odběru je odběratel povinen ihned zkontrolovat obsah zboží. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým, popř.dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový, popř.dodací list se sériovými čísly výrobků, je povinen toto neprodleně ohlásit v naší prodejně. Při osobním odběru je povinen toto nahlásit ihned při převzetí zboží a při převzetí od dopravce je povinen toto nahlásit nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí od dopravní služby.

  Záruční podmínky

  1. Doba záruky začíná dnem, kdy zákazník převzal zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Dodavatel si vyhrazuje právo vadný díl nahradit bezvadným se stejnými nebo lepšími parametry. V případě výměny zboží se záruční doba neprodlužuje, pokračuje původní záruční doba Odběratel dostane nový doklad, kde bude uvedeno nové zboží. Další případné reklamace bude uplatňovat na základě tohoto dokladu.
  2. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit, včetně případného rozporu s kupní smlouvou.
  3. Odběratel doručí reklamované zboží na adresu prodejny NC Computers nebo určeného servisního střediska. Ke každé položce musí být uveden přesný popis závady, popř. četnost výskytu.
  4. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.
  5. Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci zboží také v případě, že zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.
  6. Z důvodu bezpečnosti při převážení zboží a další manipulaci je prodávající oprávněn odmítnout reklamaci zboží také v případě, že z něho není odstraněn motorový olej a benzín.
  7. Reklamace může být zamítnuta zejména v následujících případech, kdy závada nebo poškození vznikly:
   • poškozením zboží při přepravě od zákazníka k reklamaci (tyto škody je nutno reklamovat u dopravce),
   • porušením ochranných pečetí, protiprachových pásků na HDD a garančních nálepek, pokud na výrobku jsou, porušením nebo poškozením sériového čísla, pokud na výrobku je
   • mechanickým poškozením, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou,
   • prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje
   • prokazatelně nesprávným užíváním
   • pokud byly škody způsobeny počítačovými viry,
   • pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není odběratel schopen doložit legální způsob nabytí,- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry kancelářskému prostředí nebo parametrům,
   • zboží bylo poškozeno živly,
   • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
   • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu, s obecně známými pravidly užívání
   • zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající především ČSN 33 20 00, ČSN 33 21 30 a ČSN 33 21 80,
   • prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
   • prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou,
   • pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.
   • u odběratelem vybraných a nakoupených dílů nezaručujeme kompatibilitu a zboží z důvodu nekompatibility nevyměňujeme. Zboží je možné před nákupem na požádání otestovat v servisní dílně společnosti NC Computers. (sazba 400,- Kč za hod.)
  8. Obrazovka monitoru LCD je považována za vadnou, jestliže jsou na ní 3 špatné 3 pixely nebo jestliže je na obrazovce monitoru více než 7 náhodných subpixelů nebo 2 dvoubody nebo 1 trojbod.
  9. Na pozáruční opravy je poskytována záruka 3 měsíců a to pouze na stejnou závadu, jež se projevila před opravou.
  10. Před předáním počítače nebo jakéhokoliv média s nahraným software na servisní oddělení NC Computers si zálohujte data. Za případnou ztrátu nebo poškození dat nenese společnost NC Computers odpovědnost!
  11. V případě, že u produktu uvádíme záruku delší než 24 měsíců, která je dána kupujícímu-spotřebiteli ze zákona, potom po uplynutí této doby si v rámci posouzení  a vyřízení reklamace přednostně vyhrazujeme právo na výměnu vadného zboží za podobné zboží s podobnými parametry.
  12. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží ze záruční opravy do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží.
  13. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí o zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.

   

  Postup reklamace a speciální podmínky pro vybrané komodity

  Zde můžete najít seznam produktů, u kterých zabezpečují záruční i pozáruční servis specializovaná servisní střediska.

  Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.1.2014 a nahrazuje veškerá předchozí znění. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.